Blog: Als mijn kerk sluit, Heer? / If my church closes, Lord?

Photo: Sxc.hu

Als mijn kerk sluit, Heer,
waar houdt U dán verblijf?


“Laat ons bidden. Altijd. Iedereen. Voor elkaar!” Zo sprak Paus Franciscus zijn allereerste publieke groet uit als Paus. Aan zijn oproep wil Ariëns Katholieke Studenten Enschede voldoen, juist in een tijd van onrust in de Katholieke gemeenschap van deze stad. Elke week, onder de hoede van Maria de Moeder God’s, bidden we de heilige rozenkrans. Ook voor u.
(Nederlandstalige tekst gaat beneden verder.)

If my church closes, Lord,
Where dwellest thou?


“Let us pray. Always. Every one of us. For each one of us!” Thus spoke Pope Francis his first public greeting as Pope. Ariëns Katholieke Studenten would like to answer his call, especially in a time of turbulence in the Catholic community of this city. Every week we pray, under the guidance of Mary, the Holy Rosary. Also for you.


We have to admit: the commitment of students and acadamics with your parish community is not always strong. Many of us stay in your city only for the short term our education track or research project lasts. Most of us do not even speak your language. However, being far away from our real family, we do feel at home in your faith family. That's why we also feel your hearts are restless. But we also see this restlessness in the hearts of Dutch Catholic professors who wrote their manifesto, in the hearts of religious and priests in The Netherlands. That’s why we pray for you.

Saint Augustine already wrote: “My heart is restless until it finds its rest in Thee.” And we lost sight on Him a little bit, so it seems. No wonder with all those parish reorganization. Where will the Lord dwell? Come and see: He will dwell also at this other church. Are you worried that you won’t feel welcome at this other church? We dare to say: do not be afraid! When we arrived in your city for our education or research, we never felt unwelcome. On the contrary: you did welcome us! And also in the way you shared your bread with us, we recognized the Love of the Lord.

The charity of Christ presseth us. That’s as clear as crystal: every time we seek for people to go with to celebrate together the marriage supper of the Lamb. And just like with a human marriage, different families have to get used to each other. We will however succeed, with the power of the Holy Spirit, and maybe also with some extra wedding wine, as Mary suggested in Cana, to bring life in the new combined community. We will succeed to celebrate together our familyship in faith with a marriage supper of fraternity, of love, of trust among us. Let us pray for that. Always. Every one of us. For each one of us!

Aryo Breton van Groll, 17 juni 2013Toegegeven: de binding van studenten en academici met de parochie is soms niet groot. Veelal zijn we alleen voor de korte periode van onze opleiding of onderzoek in uw stad. Velen van ons spreken uw taal niet eens. Toch voelen we ons – uitwonend van onze echte familie – thuis in uw geloofsfamilie. En daarom voelen we ook de onrust in uw harten. Maar we voelen die onrust ook bij de professoren met hun manifest, bij de religieuzen en bij de priesters van dit land. Daarom bidden we voor u.

Augustinus schreef het al: “Onrustig is mijn hart, tot het rust vindt bij U, Heer.” En we zijn Hem een beetje kwijt – althans zo lijkt het. Geen wonder, met al die parochiefusies en -clusteringen. Waar houdt de Heer straks verblijf? Komt u maar mee en zie: Hij is straks ook gewoon in die andere, vreemde kerk. U maakt zich zorgen over de gastvrijheid van de andere gemeenschappen? Maar wij durven u zeggen: wees niet bang! Toen wij voor onze opleiding of ons onderzoek in uw stad arriveerden, ervoeren wij niets van ongastvrijheid. Integendeel: u heette ons welkom! En ook in de wijze waarop u uw brood met ons deelde, herkenden wij de Liefde van de Heer.

De Liefde van Christus laat ons geen rust. Dat is glashelder: telkens zoeken we met wie we kunnen optrekken om samen het bruiloftsmaal van het Lam te vieren. En zoals bij een menselijk huwelijk zullen verschillende families aan elkaar moeten wennen. Toch zal het ons lukken, met de kracht van de Heilige Geest, en misschien ook met wat extra bruiloftswijn, zoals Maria in Kana voorstelde, om de nieuw gebundelde gemeenschap wat levendigheid in te blazen. Het zal ons lukken om gezamenlijk de hechte geloofsfamilie te zijn in een bruiloftsmaal van broederlijkheid, van liefde en onderling vertrouwen. Laat ons daartoe bidden. Altijd. Iedereen. Voor elkaar!

Aryo Breton van Groll, June 17, 2013